Uslovi korišćenja

MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE USLOVE KORIŠĆENJA PRE KORIŠĆENJA SAJTA I BILO KOJIH USLUGA KOMPANIJE SPD. NJIMA SE UREĐUJE VAŠE KORIŠĆENJE SAJTA KOMPANIJE SPD, SVIH MATERIJALA NA NJEMU I NAŠIH USLUGA

Poslednja izmena: 19. decembar 2017.

Opšte

Ovaj sajt (sa izuzetkom povezanih sajtova) (u daljem tekstu „Sajt“) je u vlasništvu i pod kontrolom kompanije SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (u daljem tekstu „SPD“) koja je osnovana u Švajcarskoj. Sajtom u ime kompanije SPD upravljaju treće kompanije, uključujući Aptum Hosting. Pored toga, SPD po svom nahođenju u određenim zemljama može da pruža određene usluge (npr. dežurnu korisničku liniju „Careline”) („Usluge”). Dostupnost i sadržaj Usluga se razlikuje od zemlje do zemlje. Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju i na kanal Clearblue na www.youtube. com i svako upućivanje na sajt podrazumeva i ovaj kanal.

Pristupom ovom Sajtu i bilo kojim Uslugama prihvatate ove Uslove korišćenja u najnovijoj verziji koja se povremeno objavljuje na ovom delu Sajta. Shodno tome treba povremeno da pregledate ove Uslove korišćenja jer je moguće da su se promenili od vaše poslednje posete. Na Usluge se mogu primenjivati dodatni uslovi.

Sajtu i Uslugama se može pristupiti iz različitih zemalja širom sveta. Pošto svaka od tih zemlja ima zakone koji se razlikuju od zakona Švajcarske, pristupom ovom Sajtu i Uslugama potvrđujete da pored ovih Uslova korišćenja prihvatate da se zakoni Švajcarske primenjuju isključivo na sva pitanja koja proističu iz korišćenja i sadržaja Sajta i Usluga ili se odnose na njih. Takođe potvrđujete da u vezi sa tim pitanjima podležete neisključivoj sudskoj nadležnosti sudova u Ženevi u Švajcarskoj. Ako ne pristajete na ove Uslove korišćenja molimo vas da se uzdržite od korišćenja našeg Sajta i bilo kojih Usluga.

Dostupnost proizvoda

Bilo koje upućivanje na neki proizvod ili uslugu na ovom Sajtu ili prilikom pružanja Usluga ne predstavlja ponudu za prodaju ili dostavljanje tog proizvoda ili usluge. Ovaj Sajt može da upućuje na proizvode koji još uvek nisu registrovani ili odobreni u datoj zemlji. Savetujemo da razgovarate sa svojim lokalnim farmaceutom o proizvodima koji su dostupni u vašoj zemlji. Pre kupovine treba potražiti konkretan savet o dostupnosti i prikladnosti određenog proizvoda ili usluge. Slike proizvoda služe samo kao ilustracija.

Ograničenje odgovornosti

Ovaj Sajt i sve informacije i srodni materijali koje sadrži i sve informacije i srodni materijali dati u sklopu bilo koje Usluge dati su „takvi kakvi jesu“ isključivo u opšte informativne svrhe. Na njih se ne treba oslanjati u bilo koju svrhu i ne dajemo nikakve tvrdnje, garancije niti jemstva, izričita ili implicitna, u pogledu tačnosti, ažuriranosti, potpunosti, adekvatnosti ili prikladnosti Sajta, svih informacija i srodnih materijala koji se nalaze na sajtu kao i bilo kojih informacija i srodnih materijala datih u sklopu neke Usluge. Treba da koristite sopstveni sud prilikom procene svih informacija i srodnih materijala pruženih putem našeg Sajta i naših Usluga, a korišćenjem takvih informacija i srodnih materijala prihvatate postojanje mogućnosti da nisu tačni, ažurirani, potpuni, adekvatni ili prikladni za vaše potrebe i zahteve.

UVEK POTRAŽITE MEDICINSKI SAVET OD KVALIFIKOVANOG ZDRAVSTVENOG RADNIKA I PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE ČITAVU ETIKETU NA PAKOVANJU I LIST SA UPUTSTVIMA ZA SVAKI PROIZVOD.  NIJEDNA INFORMACIJA SADRŽANA NA OVOM SAJTU, U MATERIJALIMA I/ILI U USLUGAMA KOJE PRUŽAJU KOMPANIJA SPD, NJENA POVEZANA DRUŠTVA I NJENI NEZAVISNI DOBAVLJAČI, NIJE PREDVIĐENA KAO ZAMENA ZA MEDICINSKI SAVET ILI ZDRAVSTVENI PREGLED KVALIFIKOVANOG ZDRAVSTVENOG RADNIKA.  Kompanija SPD i njena povezana društva ne bave se medicinom niti pružaju zdravstvene usluge ili savete. 

Ni kompanija SPD ni njena povezana društva, niti njeni direktori, službenici, zaposleni ili zastupnici nisu odgovorni za bilo koji gubitak, štetu ili trošak nastao usled pristupa ovom sajtu ili korišćenja istog, bilo kojih informacija ili materijala sadržanih ne njemu ili bilo kom povezanom sajtu kao ni zbog bilo koje Usluge, uključujući između ostalog i svaki gubitak profita, posredan, sporedan ili posledičan ili kaznene odštete (čak i ako su kompanija SPD i njena povezana društva, službenici, zaposleni ili zastupnici upozoreni o mogućnosti takvih odšteta).

Kompanija SPD zadržava pravo da izmeni i ispravi i/ili privremeno onemogući pristup ovom Sajtu i/ili Uslugama kad god SPD to smatra prikladnim i bez davanja prethodnog obaveštenja. Ovaj Sajt i/ili Usluge mogu biti povremeno nedostupni zbog grešaka nastalih u vezi sa mrežom, softverom, hardverom i nezavisnim dobavljačima ili zbog rada na ažuriranju ili razvoju. Kompanija SPD ne snosi odgovornost u slučaju nedostupnosti Sajta i/ili Usluga u bilo kom trenutku ili tokom bilo kog perioda, uključujući između ostalog i bilo kakve štete nastale usled takve nedostupnosti.

Obeštećenje

Potvrđujete da ćete obeštetiti, braniti i osloboditi odgovornosti SPD, njene službenike, direktore, zaposlene i zastupnike od svih vrsta gubitaka, troškova, štete i rashoda, uključujući razumne advokatske troškove nastale usled bilo kog vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja i/ili vašeg korišćenja Sajta (uključujući nemarno ili nepropisno postupanje).

Pravo kompanije SPD da koristi sadržaj koji prilaže korisnik

Prilikom postavljanja ili deljenja podataka o ličnosti (na primer imena, mesta boravišta, imejla, broja telefona i datuma rođenja), priča, slika, praktičnih znanja, komentara, ideja, pitanja i dizajna („Sadržaj”) na kanalima društvenih medija kojima upravlja SPD, što uključuje stranicu Clearblue® na Facebook-u, nalog Clearblue® na Twitter-u i Instagram-u (kanali društvenih medija), pristajete na besplatno, neograničeno, globalno korišćenje tog sadržaja od strane kompanije SPD i njenih povezanih društava i ovlašćenih trećih strana radi uključivanja sadržaja u Sajt ili bilo koji drugi materijal u bilo kom formatu (digitalni, štampani, društveni mediji, itd.) u promotivne i druge svrhe.

Kompanija SPD i njena povezana društva imaju pravo da po svom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja koriste, ne koriste, brišu, distribuiraju, kopiraju, menjaju, uređuju, prilagođavaju, stvaraju izvedena dela, javno prikazuju i prevode sav takav Sadržaj bez ograničenja i da ovlaste druge da čine isto. Pored toga, kompanija SPD ima pravo da besplatno koristi sve ideje, koncepte, praktična znanja ili dizajne sadržane u takvom Sadržaju u bilo koje svrhe, uključujući između ostalog i razvoj, proizvodnju, dizajniranje i plasiranje proizvoda i drugih predmeta kojima su obuhvaćene te ideje, koncepti, praktična znanja ili dizajni.

U slučaju da povučete pristanak na dalje korišćenje Sadržaja, to počinje da važi tek nakon što SPD primi vaše obaveštenje o povlačenju pristanka. To se neće odnositi na bilo kakav prethodno stvoren ili objavljen materijal.

Kompanija SPD zadržava pravo da bira ono što smatra najprikladnijim Sadržajem za objavljivanje i ne može da ponudi nikakve garancije da će Sadržaj koji ste vi dali biti objavljen i dostupan za pregled na kanalu društvenog medija.

Prilikom zahtevanja Usluga (npr. linija za podršku) od vas se može tražiti da podelite podatke o ličnosti kao što su ime, mesto boravišta, imejl, broj telefona, informacije o zdravlju, datum rođenja itd. (u daljem tekstu „Podaci za uslugu“). Deljenjem Podataka za uslugu pristajete na to da kompanija SPD, njena povezana društva i treće kompanije koriste te Podatke za uslugu kako bi ispunile vaš zahtev. Pored toga, prilikom zahtevanja Usluga takođe možete biti upitani da podelite Sadržaj, što imate pravo da prihvatite ili odbijete, a da to ne utiče na Usluge koje ste zahtevali. Ako pristanete na deljenje Sadržaja primenjuju se gorenavedeni uslovi koji se odnose na Sadržaj.

Ponašanje korisnika

Korišćenjem Sajta i Usluga potvrđujete da su sve informacije koje dajete istinite i tačne. Podnošenje bilo kakvih netraženih informacija poput pitanja, komentara ili predloga, bilo putem ovog Sajta ili drugim sredstvima komunikacije, ne smatra se poverljivim. Kompanija SPD i njena povezana društva nisu ni u kakvoj obavezi prema vama u vezi sa takvim informacijama.

Potvrđujete da se nijednim Sadržajem koji vi postavljate ili prilažete ne krše niti povređuju prava nekog drugog lica i da isti ne sadrži klevetnički, pogrdan, nepristojan ili nezakonit materijal. Sav Sadržaj objavljen na kanalu društvenog medija može biti pod nadzorom. Kompanija SPD zadržava pravo da odmah ukloni svaki Sadržaj koji, po njenom razumnom mišljenju, sadrži materijal koji je klevetnički, pogrdan, nepristojan, lažan, kojim se krše prava nekog lica, koji sadrži govor mržnje ili je na neki drugi način nepoželjan ili nezakonit prema važećem pravu.

Prava intelektualne svojine

Copyright ©2017 SPD. Sva prava zadržana. Sva autorska prava i druga prava intelektualne svojine u svim tekstovima, slikama, grafičkom sadržaju, zvučnim zapisima, softveru, opštem izgledu i utisku i drugim materijalima na ovom Sajtu i u svim materijalima kompanije SPD vlasništvo su kompanije SPD i njenih povezanih društava (osim bilo kog sadržaja treće strane koji je identifikovan kao takav) ili su uključeni uz dozvolu svog vlasnika.

Možete da pretražujete ovaj Sajt i reprodukujete odlomke (osim bilo kog sadržaja treće strane koji je identifikovan kao takav) štampanjem, preuzimanjem na čvrsti disk i distribucijom drugim ljudima za ličnu nekomercijalnu upotrebu kod kuće. Takvo korišćenje je u svim slučajevima isključivo u informativne svrhe i gorenavedena izjava o autorskim pravima mora biti prikazana na svim reprodukcijama uz pozivanje na ove Uslove korišćenja.

Nijedna reprodukcija bilo kog dela ovog Sajta ne sme se prodavati niti distribuirati radi komercijalne dobiti, niti se sme menjati ili uključivati u neki drugi rad ili publikaciju, bilo štampanu ili elektronsku, uključujući postavljanje na neki drugi sajt.

Ništa na ovom Sajtu ne može da se tumači kao davanje, bilo implicitno, zabranom poricanja prethodne izjave ili na drugi način, bilo kog prava na korišćenje ili bilo koje licence za korišćenje nekog autorskog prava, patenta, žiga, logotipa i uslužne marke kompanije SPD. Kompanija SPD štiti svoja prava intelektualne svojine u skladu sa važećim pravom.

Žigovi

Svi žigovi, uslužne marke i logotipi prikazani na ovom Sajtu su ili u vlasništvu ili pod licencom kompanije SPD i njenih povezanih društava i sva prava su zadržana. Oni između ostalog uključuju ime „SPD” i logotipe i nazive proizvoda, uključujući Clearblue®, Persona®, Accu-Clear® Crystal Clear® i Fact Plus®. Neovlašćeno korišćenje bilo kog žiga, uslužne marke ili logotipa je strogo zabranjeno.

Povezani sajtovi

Na različitim tačkama u okviru ovog Sajta mogu vam biti ponuđeni automatski linkovi ka internet sajtovima trećih strana relevantnim za određeni aspekt ovog Sajta. To ne znači da je kompanija SPD povezana sa bilo kojim od tih sajtova ili njihovim vlasnicima niti da ih podržava. Iako se kompanija SPD nada da će vam ti sajtovi biti interesantni, ni SPD ni njena povezana društva, niti bilo ko od njenih službenika, direktora, zaposlenih ili zastupnika snosi bilo kakvu odgovornost ili ima bilo kakvu obavezu u pogledu sajtova trećih strana, bilo kojih informacija koje se na njima nalaze ili njihove dostupnosti.

Informacije o vama i vašim posetama Sajtu i Uslugama

Informacije o vama obrađujemo u skladu sa našom Politikom privatnosti. Korišćenjem našeg Sajta i naših Usluga pristajete na takvu obradu i korišćenje vaših informacija, uključujući podatke o ličnosti u skladu sa Politikom privatnosti.

Koristimo kolačiće i druge tehnologije kako bismo prikupili informacije prilikom vaše posete našem Sajtu, uključujući vašu IP adresu, veb-stranice koje pregledate i linkove na koje klikate, datum i vreme pristupa našem Sajtu, tip pregledača koji koristite i sajt preko kog ste se povezali. U svom pregledaču možete obrisati kolačiće i blokirati njihovo korišćenje.  Takođe možete saznati više o kolačićima tako što ćete posetiti našu stranicu Politike o kolačićima.

Virusi, hakovanje i drugi prekršaji

Ne smete da zloupotrebljavate naš Sajt uvođenjem virusa, trojanaca, crva, logičkih bombi ili drugih materijala koji su zlonamerni ili tehnološki štetni. Ne smete da pokušavate da ostvarite neovlašćeni pristup našem Sajtu ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka povezanoj sa našim Sajtom.

U slučaju povrede ove odredbe činite krivično delo. Svaku takvu povredu prijavićemo odgovarajućem organu za sprovođenje zakona i sarađivaćemo sa njim tako što ćemo mu obelodaniti vaš identitet. U slučaju takve povrede, momentalno gubite pravo na korišćenje našeg Sajta.

Kompanija SPD, naša povezana društva i nezavisni dobavljači neće snositi odgovornost ni za kakav gubitak ili štetu izazvanu distribuiranim napadom radi blokiranja usluga, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može da zarazi vašu računarsku opremu, računarske programe, podatke ili druge zakonom zaštićene materijale usled vašeg korišćenja našeg Sajta ili preuzimanja bilo kog materijala objavljenog na našem Sajtu ili bilo kom sajtu povezanim sa našim Sajtom.

Odvojivost odredbi

Ukoliko se bilo koja odredba iz ovih Uslova korišćenja smatra nezakonitom, ništavnom ili nesprovodivom, takve odredbe će se izdvojiti i obrisati bez uticaja na sprovodivost preostalih odredbi.

S kim kontaktirati

Ako imate bilo kakvih komentara o našem Sajtu ili pitanja o ovim Uslovima korišćenja obratite nam se putem adrese [email protected].

Ako imate upite koji se odnose na proizvode kontaktirajte sa linijom za podršku. Linijom za podršku upravlja povezano društvo kompanije SPD, SPD Development Company Limited u UK. Kontakt-podaci linije za podršku prikazani su na Sajtu za vašu zemlju boravišta u odeljku Kontakti.  Pripremite broj serije sa pakovanja proizvoda.  Pozivi ka liniji za podršku mogu se nadzirati ili snimati u svrhe kontrole kvaliteta i vaši podaci o ličnosti se mogu prikupljati kao što je opisano iznad.

Zahvaljujemo vam što ste posetili naš Sajt.