MOLIMO VAS PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE KORIŠĆENJA PRE KORIŠĆENJA OVOG VEB-SAJTA I BILO KOJIH USLUGA. NJIMA SE UREĐUJE VAŠE KORIŠĆENJE OVOG VEB-SAJTA, SVIH MATERIJALA NA NJEMU I SVIH NAŠIH USLUGA.

Poslednji put izmenjeni 14. juna 2013. godine.

Opšte

Ovaj veb-sajt (s izuzetkom povezanih veb-sajtova) (u daljem tekstu „veb-sajt“) je u vlasništvu i pod kontrolom kompanije SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (u daljem tekstu „SPD“) koja je osnovana u Švajcarskoj. Ovim veb-sajtom upravljaju treće strane u ime kompanije SPD. Pored toga, kompanija SPD po sopstvenom nahođenju može da ponudi određene usluge u određenim zemljama (npr. linija za podršku) (u daljem tekstu „Usluge“). Dostupnost i sadržaj Usluga se razlikuje od zemlje do zemlje. Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju i na kanal Clearblue na adresi youtube. com i svako pozivanje sa Veb-sajtom podrazumeva i ovaj kanal.

Pristupom ovom Veb-sajtu i bilo kojim Uslugama, prihvatate ove Uslove korišćenja u najnovijoj verziji koja se povremeno postavlja u ovoj oblasti Veb-sajta. Shodno tome treba povremeno da pregledate ove uslove i uslove koji su se možda promenili od vaše poslednje posete. Na Usluge se mogu primenjivati dodatni uslovi.

Veb-sajtu i Uslugama se može pristupiti iz različitih zemalja širom sveta. Pošto svaka zemlja ima zakone koji se razlikuju od zakona Švajcarske, pristupom ovom Veb-sajtu i Uslugama, naznačavate da pored ovih Uslova korišćenja prihvatate da se zakoni Švajcarske primenjuju ekskluzivno na sva pitanja koja proističu iz korišćenja i sadržaja Veb-sajta i Usluga ili se odnose na njih. Takođe pristajete i podležete neekskluzivnoj sudskoj nadležnosti sudova u Ženevi, Švajcarska u vezi sa tim pitanjima. Ako ne pristajete na ove Uslove korišćenja, molimo vas da se uzdržite od korišćenja našg Veb-sajta i bilo kojih Usluga.

Dostupnost proizvoda

Svako pozivanje na neki proizvod ili uslugu na ovom Veb-sajtu ili prilikom pružanja Usluga ne predstavlja ponudu za prodaju ili dostavljanje tog proizvoda ili usluge. Ovaj Veb-sajt može da upućuje na proizvode koji još uvek nisu registrovani ili odobreni u datoj zemlji. Molimo vas da razgovarate sa svojim lokalnim farmaceutom o proizvodima koji su dostupni u vašoj zemlji. Pre kupovine treba potražiti savet o dostupnosti i prikladnosti nekog određenog proizvoda ili usluge. Slike proizvoda služe samo kao ilustracija.

Ograničenje odgovornosti

Ovaj Veb-sajt i sve informacije i srodni materijali koje sadrži i sve informacije i srodni materijali dati kao deo neke Usluge su dati „kao takvi“ isključivo u opšte informativne svrhe. Ne njih se ne treba oslanjati za određenu svrhu i ne daju se nikakve tvrdnje, garancije ili obavezivanja, izričita ili podrazumevana, da su ove informacije tačne, ažurne, potpune, adekvatne ili prikladne. Treba sami da procenite informacije date putem našeg Veb-sajta i Usluga i njihovim korišćenjem prihvatate rizik da ove informacije možda nisu tačne, ažurne, potpune, adekvatne ili prikladne za vaše potrebe i zahteve.

UVEK KONSULTUJETE KVALIFIKOVANOG ZDRAVSTVENOG STRUČNJAKA ZA MEDICINSKI SAVET I PAŽLJIVO PROČITAJTE ČITAVU ETIKETU NA PAKOVANJU I LIST SA UPUTSTVIMA ZA SVAKI PROIZVOD PRE KORIŠĆENJA. NIJEDNA INFORMACIJA SADRŽANA NA OVOM VEB-SAJTU, U MATERIJALIMA ODNOSNO U USLUGAMA KOJE PRUŽA KOMPANIJA SPD, NJENI POVEZANI SUBJEKTI I NJENI NEZAVISNI DOBAVLJAČI, NIJE PREDVIĐENA DA ZAMENI MEDICINSKI SAVET ILI ZDRAVSTVENI PREGLED KVALIFIKOVANOG ZDRAVSTVENOG STRUČNJAKA. Kompanija SPD i njeni povezani subjekti se ne bave medicinom niti pružaju zdravstvene usluge ili savete. 

Ni kompanija SPD ni njeni povezani subjekti, niti njeni službenici, zaposleni ili zastupnici nisu odgovorni za bilo koji gubitak, štetu ili trošak nastao iz pristupa ili korišćenja ovog Veb-sajta, bilo kojih informacija ili materijala sadržanih u njoj ili bilo kojm povezanom veb-saju kao ni iz bilo koje Usluge, uključujući, bez ograničenja bilo koji gubitak profita, posredan, sporedan ili posledičan ili kaznene odštete (čak i ako su kompanija SPD i njeni povezani subjekti, službenici, zaposleni ili zastupnici dobili savet o mogućnosti takvih odšteta).

Kompanija SPD zadržava pravo da izmeni i ispravi odnosno privremeno prekine pristup ovom Veb-sajtu odnosno Uslugama kada god SPD to smatra prikladnim i bez davanja prethodnog obaveštenja. Ovaj Veb-sajt odnosno Usluge mogu biti povremeno nedostupne zbog greški nastalih u vezi sa mrežom, softverom, hardverom i nezavisnim dobavljačima ili zbog rada na ažuriranju ili razvoju. Kompanija SPD nije odgovorna ako Veb-sajt odnosno Usluge budu nedostupne u nekom trenutku ili tokom nekog perioda, uključujući, bez ograničenja za štete nastale kao rezultat te nedostupnosti.

Pravo kompanije SPD da koristi sadržaj koji je podneo korisnik

Na određenim stranama ovog Veb-sajta, možete biti upitani da otpremite ili podelite lične podatke (ime, mesto boravišta, e-adresa, broj telefona, zdravstvene informacije, datum rođenja itd., priče, slike, praktična znanja, komentare, ideje, pitanja, tehnike ili slično) (u daljem tekstu „Sadržaj“).

Tim činom pristajete da kompanija SPD, njeni povezani subjekti i njene određene treće strane besplatno, neograničeno i širom sveta koriste taj Sadržaj kako bi ga uključili u ovaj Veb-satj ili neke druge materijale u bilo kom formatu (digitalno, štampano, na društvenim mrežama itd.) u promotivne i druge svrhe.

Kompanija SPD i njeni povezani subjekti imaju pravo da po svom nahođenju i bez davanja prethodnog obaveštenja koriste, ne koriste, uklone, obrišu, distribuiraju, obelodane, kopiraju, izmene, urede, prilagode, stvore izvedene radove, javno prikažu i prevedu sav ili neki takav Sadržaj bez ograničenja i da ovlaste druge da to isto urade. Pored toga, kompanija SPD ima pravo da besplatno koristi sve ideje, koncepte, praktična znanja, dizajne ili tehnike sadržane u takvom Sadržaju za bilo koje svrhe, uključujući, bez ograničenja, razvoj, proizvodnju, dizajniranje i plasiranje proizvoda i drugih predmeta kojima su obuhvaćene te ideje, koncepti, praktična znanja, dizajn ili tehnike.

U slučaju da povučete svoj pristanak, to će se dalje odnositi, nakon što je kompanija SPD dobila vaše povlačenje pristanka, samo na buduće korišćenje Sadržaja s izuzetkom materijala kreiranih i dostavljanih pre toga.

Kompanija SPD povremeno ažurira ovaj Veb-sajt novim Sadržajem. Kompanija SPD zadržava pravo da bira ono što smatra najprikladnijim Sadržajem za postavljanje i ne može da ponudi nikakve garancije da će Sadržaj koji ste vi dali biti postavljen i dostupan za pregled na ovom Veb-sajtu ili nekom drugom mestu.

Kada zahtevate Usluge (npr. linija za podršku), možete biti upitani da podelite lične podatke kao što su ime, mesto boravišta, e-adresa, broj telefona, informacije o zdravlju, datum rođenja itd. (u daljem tekstu „Podaci za uslugu“). Deljenjem Podataka za uslugu, pristajete da kompanija SPD, njeni povezani subjekti i treće kompanije koriste ove informacije kako bi ispunile vaš zahtev. Pored toga, kada zahtevate Usluge možete takođe biti upitani da podelite Sadržaj, što imate pravo da prihvatite ili odbijete, a da to ne utiče na Usluge koje ste zahtevali. Ako pristanete da podelite Sadržaj, primenjuju se gornji uslovi koji se odnose na Sadržaj.

Ponašanje korisnika

Korišćenjem ovog Vb-sajta i Usluga, pristajete da sve informacije koje dajete budu istinite i tačne. Podnošenje netraženih informacija kao što su pitanja, komentari ili predlozi, bilo putem ovog Veb-sajta ili drugim sredstvima komunikacije se ne smatra poverljivim. Kompanija SPD i njeni povezani subjekti nisu ni u kakvoj obavezi prema vama u vezi sa takvim informacijama.

Pristajete da se nijednim Sadržajem koji vi postavljate ili prilažete ne krše ili povređuju prava nekog drugog lica niti da sadrže klevetnički, pogrdan, nepristojan ili nezakonit materijal. Sav Sadržaj postavljen na ovom Veb-sajtu se može nadgledati. Kompanija SPD zadržava pravo da odmah ukloni svaki Sadržaj koji, po njenom opravdanom mišljenju, sadrži materijal koji je klevetnički, pogrdan, nepristojan, lažan, kojim se krše prava nekog lica, koji je pun mržnje ili na neki drugi način nepoželjan ili nezakonit prema važećem pravu.

Prava intelektualne svojine

Autorsko pravo ©2008−2013 SPD. Sva prava zadržana. Sva autorska prava i druga prava intelektualne svojine u svim tekstovima, slikama, grafikonima, zvučnim zapisima, softveru, opštem izgledu i drugim materijalima na ovom Veb-sajtu i u svim materijalima kompanije SPD su vlasništvo kompanije SPD i njenih povezanih subjekata (osim sadržaja treće strane koji su identifikovani kao takvi) ili su uključeni uz dozvolu odgovarajućeg vlasnika.

Možete da pretražujete ovaj Veb-sajt i reprodukujete sažetke (osim sadržaja treće strane koji su identifikovani kao takvi) štampanjem, preuzimanjem na čvrst disk i distribucijom drugim ljudima za ličnu nekomercijalnu upotrebu kod kuće. Takvo korišćenje u svim slučajevima je isključivo u informativne svrhe i gornje obaveštenje o autorskim pravima mora biti prikazano na svim reprodukcijama uz pozivanje na ove Uslove korišćenja.

Nijedna reprodukcija bilo kog dela ovog Veb-sajta se ne sme prodavati ili distribuirati radi komercijalnog dobitka, niti se sme menjati ili uključivati u neki drugi rad ili publikaciju, bilo štampanu ili elektronsku, uključujući postavljanje na neki drugi Veb-sajt.

Ništa na ovom veb-sajtu se ne tumači kao davanje bilo podrazumevanjem ili zabranom ili na drugi način, bilo kog prava na korišćenje ili bilo koje licence za korišćenje nekog autorskog prava, patenta, žiga, logotipa i uslužne marke kompanije SPD. Kompanija SPD štiti svoja prava intelektualne svojine u skladu sa važećim pravom.

Žigovi

Svi žigovi, uslužne marke i logotipovi prikazani na ovom veb-sajtu su ili u vlasništvu ili pod licencom kompanije SPD i njenih povezanih subjekata i sva prava su zadržana. Bez ograničenja oni obuhvataju ime „SPD“ i logotip i nazive proizvoda uključujući PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ i Wish for a Baby™ (poznat i kao Kinderwunsch™ i Envie d'un Bébé™). Neovlašćeno korišćenje bilo kog žiga, uslužne marke ili logotipa je strogo zabranjeno.

Povezani veb-sajtovi

Na različitim tačkama širom ovog Veb-sajta, mogu vam biti ponuđene automatske veze ka internet sajtovima treće strane koji su relevantni za određeni aspekt ovog Veb-sajta. Time se ne naznačava da je kompanija SPD povezana sa tim drugim veb-sajtovima ili njihovim vlasnicima niti da ih podržava. Iako se kompanija SPD nada da će vam ti veb-sajtovi biti interesantni, ni kompanija SPD ni njeni povezani subjekti, niti bilo koji službenici, zaposleni ili zastupnici nemaju odgovornost ili obavezu u vezi sa veb-sajtovima trećih strana, bilo kojim informacijama tu sadržanim niti njihovom dostupnošću.

Informacije o vama i vašim posetama Veb-sajtu i Uslugama

Informacije o vama obrađujemo u skladu sa našom Politikom privatnosti. Korišćenjem našeg Veb-sajta i Usluga pristajete na takvu obradu i korišćenje vaših informacija, uključujući lične podatke u skladu sa tom Politikom.

Virusi, hakovanje i drugi prekršaji

Ne smete da zloupotrebljavate naš Veb-sajtu uvođenjem virusa, trojanaca, crva, logičkih bombi ili drugih materijala koji su zlonamerni ili tehnološki štetni. Ne smete da pokušavate da ostvarite neovlašćeni pristup našem Veb-sajtu, bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka povezanom sa našim Veb-sajtom.

Povredom ove odredbe činite krivično delo. Prijavićemo svaku takvu povredu odgovarajućim policijskim organima i sarađivaćemo sa tim organima tako što ćemo im obelodaniti vaš identitet. U slučaju takve povrede, vaše pravo na korišćenje našeg Veb-sajta prestaje odmah.

Kompanija SPD, njeni povezani subjekti i nezavisni dobavljači nisu odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu izazvanu distribuiranim napadom radi blokiranja usluga, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može da inficira vašu računarsku opremu, računarske programe, podatke ili druge zakonom zaštićene materijale kao rezultat vašeg korišćenja našeg Veb-sajta ili preuzimanja bilo kog materijala objavljenog na našem Veb-sajtu ili veb-sajtu povezanim sa našim Veb-sajtom.

Deljivost

U obimu u kom se neka odredba ovih Uslova o korišćenju smatra nezakonitom, ništavnom ili nesprovodivom, onda se takva odredba odvaja i briše bez uticaja na sprovodivost preostalih odredbi.

Koga kontaktirati

Ako imate komentare ili pitanja o ovim Uslovima korišćenja ili Politici privatnosti, želite da prijavite povrede ovih Uslova korišćenja ili Politike privatnosti ili biste želeli da zahtevate pristup, ispravku ili brisanje svojih ličnih informacija, pišite kompaniji SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Generalnom savetniku u ulici 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Švajcarska, ili pošaljite e-pismo kompaniji SPD na privacy@spdspark.com.

Ako imate upite koji se odnose na proizvod kontaktirajte liniju za podršku. Njome upravlja povezana kompanija SPD Development Company Limited u UK. Kontakt detalji linije za podršku su prikazani na Veb-sajtu vaše zemlje boravišta pod odeljkom Kontakti. Pripremite broj serije sa pakovanja proizvoda. Pozivi ka liniji za podršku se mogu nadgledati ili snimati u svrhe kontrole kvaliteta i vaši lični podaci se mogu prikupljati kao što je opisano iznad.

Zahvaljujemo vam što ste posetili naš Veb-sajt.